| holistik.nl

Schuld en schuld gevoel kunnen aan elkaar zijn gekoppeld, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Je kan je schuldig voelen zonder dat sprake is van schuld en je kunt ook schuld ‘hebben’ terwijl je je niet schuldig voelt. En dan is er ook nog zo iets als onschuld.

| holistik.nl

Wat is het verschil tussen geven en ontvangen precies?

| holistik.nl

Wat betekent verbinding precies in persoonlijke relaties?

| holistik.nl

Wat zijn de meest gehoorde strubbelingen van mensen rond het thema Kerst?

| holistik.nl

Kun je iets vertellen over wat het begrip ‘hechting’ betekent in relaties?

| holistik.nl

Waarin verschilt de plek van je vader en je moeder binnen de fontein?

| holistik.nl

Loslaten is zo’n spiritueel modewoord. Maar wat betekent het in je eigen familiesysteem?

| holistik.nl

Wat is een oordeel hebben volgens jou?

| holistik.nl

Waarom is het zo verrekte moeilijk en doodeng om een liefdesrelatie te verbreken?

| holistik.nl

Wat betekent hooggevoelig zijn voor jou? 

| holistik.nl

Wat is een overlevingsdeel eigenlijk en hoe ontstaat het? 

| holistik.nl

Ouder worden omvat een grote oefening in loslaten. Dat gaat gepaard met een confrontatie met jezelf, rouwen en soms zelfs schaamte. Maar hopelijk ook met innerlijke rust, nieuw ontdekte kracht en tevredenheid. 

| Holistik.nl

Emoties ontstaan vanuit jouw interpretatie over een situatie. Je observeert iets en vanuit jouw referentiekader ontstaat de interpretatie.

| holistik.nl

Het klinkt zo eenvoudig; het jezelf goed laten gaan. De praktijk is vaak anders. Ontvangen kan een enorme klus zijn. Je kan je schuldig voelen als je zegt dat het je goed gaat, terwijl je weet dat het niet goed gaat met dierbare mensen om je heen.

| holistik.nl

Je bent veel meer verbonden met je familiesysteem dan waar je je bewust van bent, en in elk familiesysteem zitten onzichtbare wetmatigheden. Herken je ze, dan kun je ze voor je laten werken met als gevolg; meer grip op je leven en innerlijke rust. 

| holistik.nl

Kun je uitleggen wat jouw werk als familie-opsteller inhoudt om mensen hier een wat concreter beeld bij te geven?