Aanvullende voorwaarden platform ElsvanSteijnDefontein B.V.

Artikel 1 Algemeen

 1. Definities:
  a. Werkboek, is een gids die specifiek is ontworpen om individuen te ondersteunen bij het verkennen en beoefenen van familieopstellingen op een zelfstandige manier. Het werkboek kan uit meerdere delen bestaan en bevat verschillende oefeningen, vragen, visualisaties en instructies.
  b. Online platform, is een digitale omgeving waar klanten/gebruikers deel kunnen nemen aan een Online Programma.
  c. Online Programma, op het online platform van Els van Steijn worden diverse persoonsgebonden online programma’s – zoals het programma ‘De fontein, vind je plek’ – aangeboden.
  d. Vloerankers, zijn materialen voor het zelf uitvoeren van opstellingen.
 2. Alvorens de klant gebruik kan maken van het online platform dient hij/zij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden van Els van Steijn. Beide documenten beperken elkaars werkingssfeer niet maar hebben juist het doel elkaar te versterken. Door akkoord te gaan geeft de klant tevens aan dat hij/zij de voorwaarden heeft gelezen en begrepen.
 3. Nadat Els van Steijn de betaling heeft ontvangen van het Online Programma zal de klant na het ontvangen van de werkboeken (binnen circa 3 werkdagen) toegang krijgen tot het gekozen Online Programma.
 4. In het kader van het gebruik van het platform zal klant ook gebruiker genoemd worden.

Artikel 2 Registratie en account

 1. Na het ontvangen van het pakket kan de klant inloggen in de gebruikersomgeving van het platform, hoe dit stap voor stap zit kan je hier lezen.
 2. Binnen enkele dagen nadat je toegang hebt gekregen ontvang je een bewaardoos met daarin een werkboek en 5 vloerankers. In dit werkboek schrijf je je persoonlijke bevindingen op, maak je opdrachten en noteer je andere belangrijke zaken. Op deze manier heb je je eigen naslagwerk.
 3. Wij slaan op ons platform geen antwoorden op, hiervoor heb je namelijk je persoonlijke werkboek.
 4. Ten aanzien van de toegankelijkheid gelden volgende regels:
  a. Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om zijn/haar account te voorzien van een sterk wachtwoord.
  b. Gebruiker dient het gekozen wachtwoord voor zichzelf te houden en niet met anderen te delen.
 5. Misbruik op welke wijze van het online platform zal directe deactiveren tot gevolg hebben en kan eventuele juridische consequenties behelzen.

Artikel 3 Rechten en plichten

 1. De informatie op het platform en werkboek is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals. De informatie van het werkboek en het platform kunnen niet gezien worden als vervanging van medische, psychische en andere zorg en het is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie die een mogelijke zienswijze representeren ten aanzien van familieopstellingen. Dit houdt in dat de gebruiker aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.
 2. Gebruikers hebben het recht om het platform te gebruiken voor persoonlijk gebruik en mogen geen inhoud of functionaliteit kopiëren, reproduceren of verspreiden zonder voorafgaande toestemming.
 3. Gebruikers wordt aangeraden om met medische of psychische klachten om deze tijdig voor te leggen bij een zorgprofessional.
 4. Els van Steijn voorziet op geen enkele wijze (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische en/of psychische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies. Daarom worden geen e-mails van gebruikers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op specifieke medische kwesties.
 5. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw en respectvol omgaan met de beschikbaar gestelde digitale content op het platform en het werkboek en mogen hun persoonsgebonden code niet verstrekken aan derden.
 6. Gebruikers kunnen hun account op elk moment beëindigen door de nodige stappen te volgen zoals vermeld op het platform.
 7. Bij langdurige opvolgende inactiviteit (lees 12 maanden) zal in principe het account gedeactiveerd worden en de bijbehorende gegevens automatisch verwijderd worden.
 8. Els van Steijn behoudt zich het recht voor om het account van een gebruiker op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.

Artikel 3B Betaling & incasso

In principe dienen diensten volledig voorafgaand aan de online training te worden voldaan. Echter hebben wij bij ElsvanSteijndeFontein B.V. hierop een alternatief ten aanzien van de online training.

Bij ElsvanSteijndeFontein B.V. is het mogelijk om ten aanzien van de dienst online training deze in termijnen te betalen. Middels een automatische incasso zal het bedrag in 6 termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven worden.

Het bedrag met betrekking tot de online training zal middels een incasso machtiging geïncasseerd worden, voorafgaande dient u te allen tijde akkoord te geven op deze incassomachtiging. U kunt te allen tijde uw incasso machtiging intrekken door ElsvanSteijndeFontein B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Echter geldt wel dat dan het resterende openstaande bedrag in dat geval binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

Ten aanzien van het onrechtmatig storneren van een automatische incasso brengt ElsvanSteijndeFontein B.V. administratiekosten van €37,50 in rekening en het bedrag zal vervolgens alsnog geïncasseerd worden.

In het geval dat betaling uit blijft dan zal ElsvanSteijndeFontein B.V. een incassobureau inschakelen, de kosten hiervoor zullen dan bij de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en functionaliteit van het platform en de daarbij behorende Online Programma’s blijven eigendom van de eigenaar van het platform.
 2. Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij met het gebruik van de content geen schending maakt op privacy-rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contract-rechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van welke persoon dan ook.

Artikel 5 Privacy en klachten

 1. 1. Privacy en het waarborgen daarvan zijn van cruciaal belang voor Els van Steijn. Els van Steijn hecht grote waarde aan de bescherming van persoonlijke informatie en streeft ernaar om de privacy van gebruikers te waarborgen. Dit doen we onder meer door:
  a. Beperkte verzameling van persoonlijke gegevens, dit houdt in dat we alleen gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten binnen de wettelijke normen. Verder worden persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor het beheer van het platform en faciliteren van technische support.
  b. Beveiliging van gegevens, dit houdt in dat we passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen. Ook betekent dit dat derden die voor ons werkzaamheden verrichten beperkte inzage mogelijkheden hebben en dat wij aanvullende afspraken met hen maken.
  c. Toestemming en controle, dit houdt in dat gebruikers recht hebben om op ieder moment hun gegeven toestemming in te trekken maar ook om hun gegevens in te zien.
  d. Bewaartermijnen, dit houdt in dat de persoonlijke gegevens alleen zolang worden bewaard als dat het nodig is om de diensten te leveren en te voldoen aan de wettelijke plichten. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonlijke gegevens veilig verwijderd. 
 2. 2. Desondanks blijven gebruikers verantwoordelijk voor het beschermen van hun eigen privacy en persoonlijke gegevens onverminderd de inspanningen van Els van Steijn op dit vlak.