Algemene voorwaarden Elsvansteijndefontein B.V.

Artikel 1 Algemene Bepalingen

 1. ElsvanSteijndeFontein B.V. (hierna Els van Steijn) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met als doel het faciliteren van familieopstellingen en de daarbij behorende coaching en online programma's. Els van Steijn is statutair gevestigd te Utrecht en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75947005 en BTW- 860452578B01.
 2. Definities
  a. Familie opstellingen, ook wel systemisch werk of systemische opstellingen genoemd, is een benadering die zich richt op het verkennen en begrijpen van de onderliggende dynamiek en patronen binnen familiesystemen.
  b. Online platform, is een digitale omgeving waar klanten/gebruikers deel kunnen nemen aan een online programma. 
  c. Klant, zijn natuurlijke personen die gebruik willen maken van de diensten van Els van Steijn of die producten willen afnemen, zij kunnen ook aangeduid worden als opdrachtgever.
  d. Zakelijke klanten, zijn personen of entiteiten die handelen ter uitoefening van beroep of bedrijf, ten aanzien van zakelijke klanten geldt dat zij hun afspraken schriftelijk en individueel met Els van Steijn vastleggen.
  e. Inhoud, iedere workshop, opstelling etc. heeft een eigen inhoud met specifieke onderwerpen.
  f. Workshop, zijn interactieve bijeenkomsten waarin deelnemers actief betrokken zijn bij het leren en oefenen van specifieke vaardigheden, het oplossen van problemen of het verkennen van nieuwe ideeën.
  g. Coaching, deze vorm van coaching richt zich op het verkennen en begrijpen van de dynamiek en patronen binnen familiesystemen en het faciliteren van persoonlijke groei.
  h. Retreats, zijn meerdaagse bijeenkomsten die gericht zijn op het delen van kennis, inzichten en concepten met betrekking tot familieopstellingen, systemisch werk en systemische wetmatigheden.
  i. Lezingen, zijn educatieve voordrachten die gericht zijn op het delen van kennis, inzichten en concepten met betrekking tot familieopstellingen, systemisch werk en systemische wetmatigheden.
  j. Verkoop, Els van Steijn verkoopt haar boeken aan consumenten op haar website.
  k. Aanvullende voorwaarden, aanvullende voorwaarden dienen om specifieke aspecten, voorwaarden of vereisten van een overeenkomst verder te verduidelijken of te regelen.
 3. Eveneens hanteert Els van Steijn aanvullende voorwaarden ten aanzien van bepaalde diensten, deze aanvullende voorwaarden zijn hier in te zien.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal, de strekking van de Nederlandse tekst is hierbij te allen tijde leidend en bindend.
 5. De diensten en producten die Els van Steijn levert zijn geen vervanging voor medische en therapeutische hulp daarom is ons advies om te allen tijde medische hulp te raadplegen.

Artikel 2 Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, offerte, reclames, verkoop van goederen, aanbiedingen en overige handelingen in naam van Els van Steijn, hieronder mede begrepen iedere vervolgopdracht dan wel in aanvullende of gewijzigde vorm.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van een opdrachtgever worden in principe van de hand gewezen.
 3. Ten aanzien van alle opdrachten wordt geacht dat deze uitsluitend zijn gegeven en aanvaard door Els van Steijn, ook als het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend de bedoeling was dat een opdracht voor een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van Artikel 7:404 leden 1 en 2 is volledig uitgesloten.
 4. Els van Steijn is bevoegd om in verband met de uitvoering van de overeenkomst met klant derden in te schakelen. Tevens is Els van Steijn bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die derden hanteren mede namens opdrachtgever van Els van Steijn te aanvaarden. Hierbij geldt in principe dat iedere eigen aansprakelijkheid van Els van Steijn voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van derden is uitgesloten.
 5. Wanneer een bepaling onduidelijk is zal Els van Steijn de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden uit proberen te leggen.
 6. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod

 1. Alle aanbiedingen en/ of offertes die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen zijn gecommuniceerd zijn in beginsel 14 dagen geldig.
 2. De prijzen in aanbiedingen, offertes, op de website en overeenkomst worden in beginsel inclusief BTW weergegeven.
 3. De diensten en producten die aangeboden worden op de website, worden in beginsel weergegeven met een individuele beschrijving en bijbehorende prijs.
 4. Wanneer men een aanbod - gedaan door Els van Steijn - eenzijdig wijzigt dan is het aanbod in beginsel niet meer geldig.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet ten aanzien van toekomstige situaties.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Els van Steijn niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Overeenkomst, termijn, uitvoering en herroeping

 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Els van Steijn en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door de klant.
 2. Wanneer de klant wenst de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met Els van Steijn en dienen wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
 3. Niet fysieke diensten, zoals opstellingen en de diensten verleend op het online platform kunnen niet geretourneerd worden.
 4. Het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van het online platform, dit is gelegen in de aard van de aangeboden niet-fysieke diensten.
 5. Els van Steijn kan te allen tijde besluiten om de prijzen van haar diensten te verhogen, deze verhoging kan ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten. De klant is na een prijsverhoging gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen binnen 3 maanden na de prijsverhoging.

Onderdeel A Opstellingen, retreats, workshop of lezingen

 1. Na het ontstaan van de overeenkomst en het vervullen van de betaal-verplichting zal Els van Steijn overgaan om een “opstellings-”, workshop of lezingsplek tot een definitieve aanmelding voor het gekozen tijdstip.
 2. Ten aanzien van het annuleren of verplaatsen van een opstellingen dag, workshop of lezing geldt volgende maatstaf:
  a. Tot 4 weken voor de datum van de opstellingendag, workshop of lezing is het mogelijk kosteloos te annuleren;
  b. Tot 5 werkdagen voor de datum van de opstellingendag, workshop of lezing storten we 50% van de deelnemersbijdrage terug op het rekeningnummer waarvan de klant betaald heeft;
  c. Annuleringen binnen 5 werkdagen voor de opstellingendag, workshop of lezing worden 100% in rekening gebracht bij de klant, dit geldt ook indien de klant zonder enige aankondiging niet op komt dagen tijdens de opstellingendag, workshop of lezing.
 3. Na annulering worden geannuleerde plaatsen weer gepubliceerd op de website. Els van Steijn maakt geen gebruik van een wachtlijst om last minute plaatsen te vullen.

Onderdeel B Goederen

 1. Het aanbod op de website van Els van Steijn bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 2. Els van Steijn maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Els van Steijn in beginsel niet.
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan zal Els van Steijn dit duidelijk vermelden bij het desbetreffende aanbod.
 5. Klant aanvaard de overeenkomst middels elektronische weg, Els van Steijn bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Els van Steijn bevestigd is dan kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 6. Els van Steijn heeft het recht om zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte te stellen dat de klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Els van Steijn op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Uiteraard stellen wij van Els van Steijn het op prijs dat u met ons de reden deelt voor uw beroep op uw herroepingsrecht, uiteraard is dit op vrijwillige basis.
 8. De in lid 7 aangehaalde bedenktijd start de dag nadat de consument, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 9. Het Modelformulier voor een beroep op het herroepingsrecht kunt u hier downloaden.
 10. Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met de product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 11. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als hij/zij niet conform lid 10 van dit artikel handelt.
 12. Indien de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping.
 13. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 14. De klant zendt binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt de klant het product terug aan Els van Steijn Hierbij geldt dat het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 15. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 16. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 17. Zodra Els van Steijn het modelformulier van herroeping heeft ontvangen van de klant dan stuurt Els van Steijn onverwijld een ontvangstbevestiging.
 18. Els van Steijn vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten ten aanzien van gehele orders - hetgeen door Els van Steijn in rekening gebracht - voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping heeft gemeld.
 19. Het retourneren buiten de genoemde herroepingsperiode is niet mogelijk.
 20. Els van Steijn gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 21. Indien de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering dan blijven de bijkomende kosten voor rekening van de klant en zal Els van Steijn slechts de kosten van de standaardlevering terugbetalen.

Onderdeel C Online Platform

 1. Na het ontstaan van de overeenkomst en het vervullen van de betaal-verplichting zal Els van Steijn de afgenomen dienst beschikbaar stellen op het door haar ingerichte online platform.
 2. Door het sluiten van de overeenkomst gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van het online platform, om de aanvullende voorwaarden in te zien klik hier.
 3. In beginsel is de beschikbaar gestelde content voor bepaalde tijd – 2 jaar – toegankelijk. Indien de omstandigheden hier om vragen dan kan ElsvanSteijndeFontein B.V. besluiten om de content eerder te verwijderen. Dergelijke omstandigheden zijn dat het verstrekte online programma onjuistheden bevat of gebaseerd is op oude actualiteiten.

  Indien de online inhoud niet beschikbaar of niet naar behoren functioneert dan dient klant hiervan onmiddellijk melding te maken bij Els van Steijn. Els van Steijn zal dan zo spoedig mogelijk voorzien in een oplossing.

  Indien een klant account voor langer dan 12 maanden inactief is en na 2 herinneringen niet heropend wordt dan zullen de gegevens met betrekking tot het klant profiel gesloten en verwijderd worden.

Onderdeel D Coaching

 1. Voor het ontstaan van de overeenkomst, zal Els van Steijn een vrijblijvend intakegesprek inplannen. Daarbij ontvangt de klant ook een mail met informatie over de werkwijze, aantal sessies en overige bijzonderheden.
 2. Door aanvaarding van ons coaching aanbod ontstaat er een overeenkomst, we plannen de eerste 3 sessies en factureren deze, zodra meer dan de helft van het aantal sessies is vervuld sturen we je de eindfactuur.
 3. Gezien het feit dat we met elkaar voor bepaalde tijd een commitment aangaan is het in beginsel niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indien de klant ontevreden is over de coaching dan kijken we graag met je naar de mogelijkheden om de coaching op goede wijze af te ronden.
 4. Indien je de coaching afspraak wilt verplaatsen dan gelden de volgende regels:
  a. Tot 2 werkdagen voor de sessie is het afzeggen kosteloos en maken we een andere afspraak voor een sessie.
  b. Indien men binnen 2 dagen de afspraak af wil zeggen dan wel verplaatsen dan wordt de gehele sessie in rekening gebracht.
 5. Indien de klant niet verschijnt op de afspraak zijn dan zal Els van Steijn de kosten van de sessie in rekening brengen bij de klant.

Artikel 5 Verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht om Els van Steijn te voorzien van juiste en volledige informatie.
 2. De klant heeft de verplichting om tijdig Els van Steijn te voorzien van de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de dienst.
 3. Indien Klant de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft Els van Steijn het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Indien Klant zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van Els van Steijn, dan is Klant aansprakelijk voor deze schade.
 5. Mocht nakoming om welke reden dan ook niet of niet tijdelijk haalbaar zijn, voorts dienen partijen in goed overleg te treden om een passende oplossing te bewerkstelligen.
 6. Els van Steijn vindt het belangrijk dat klanten zich volledig kunnen overgeven aan het proces tijdens opstellingen en workshops, daarom geldt tijdens deze bijeenkomsten strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van al hetgeen dat ter sprake komt.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling dient in beginsel direct te geschieden in het daarvoor ingerichte portaal.
 2. Betaling dient zonder enige vorm van verrekening of aftrek te geschieden.
 3. Na ontvangst van de betaling zal de gewenste toegang tot het platform in principe direct beschikbaar gesteld worden, waarbij de unieke activatiecode die per post wordt verstrekt, noodzakelijk is.
 4. Tot het moment dat de betaling is voltooid is er geen toegang tot de desbetreffende content.
 5. Indien men een andere betalingsregeling wenst overeen te komen, dan dient men dit te allen tijde schriftelijk overeen te komen.
  1. In bepaalde gevallen is het voor de klant mogelijk om te betalen in termijnen, zie hiervoor onze aanvullende voorwaarden.
 6. Indien betaling niet of niet op tijd geschied zal Els van Steijn de kosten ten behoeve van de voldoening van de algehele som in rekening brengen bij de klant.

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Els van Steijn zal in rekening worden gebracht bij de Klant.
 2. Wanneer de dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, dan zullen de Klant en diegene die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 3. Ter aanvulling op artikel 7 kan Els van Steijn de overeenkomst met Klant zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Els van Steijn gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
  3.1 Wanneer aan de klant (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
  3.2 Wanneer vermoed wordt dat de klant niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
  3.3 Wanneer faillissement voor/door klant is aangevraagd (WSNP).
  3.4 Wanneer klant personen die werkzaam zijn bij Els van Steijn op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
  3.5 Wanneer klant inbreuk maakt op rechten van een derde.
 4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Els van Steijn, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij de klant, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uitmaken van de ongedaan making.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De overeenkomst die gesloten is tussen Els van Steijn en de Klant behoort tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Els van Steijn nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. Els van Steijn verstrekt op geen enkele wijze (direct/ indirect) medisch advies, de diensten die Els van Steijn levert zijn niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies en dienen dan ook niet ter vervanging te worden gebruikt door de klant.
 3. Mocht Els van Steijn ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW).
 4. Ter aanvulling op lid 2 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Els van Steijn op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Els van Steijn wordt uitgekeerd, vermeerderd met eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 5. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 6. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten.
 7. Wanneer nakoming door Els van Steijn blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien Klant Els van Steijn schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Els van Steijn hierop deugdelijk kan reageren.
 8. De Klant vrijwaart Els van Steijn voor alle aanspraken van de door derden geleverde diensten aan Els van Steijn.
 9. De wijze waarop de Klant informatie tot zich neemt en interpreteert kan Els van Steijn niet tegengeworpen worden.

Artikel 9 geheimhouding

 1. De klanten en andere betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem of haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 2. Personen werkzaam voor Els van Steijn zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst met elkaar of uit andere bron verkregen hebben.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid wordt gewezen en wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Els van Steijn raadt het ten zeerste af om tijdens workshops, opstellingen, coaching etc. gevoelige informatie te delen zoals medische status.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan Els van Steijn. Hierbij valt o.a. te denken aan:
  a. Documenten die op enerlei wijze het doel van Els van Steijn in enerlei vorm ondersteunen;
  b. Speciaal gecreëerde content;
  c. Coaching materialen; Opstellingsmaterialen; Boeken;
  d. Digitale content van het online platform;
  e. Offertes;
  f. Informatie van onze website.
 2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Els van Steijn met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

Artikel 11 Privacy

 1. Bij Els van Steijn wordt er veel waarde gehecht aan uw privacy. In het privacy statement kunt u zien welke gegevens Els van Steijn van u verwerkt en hoe Els van Steijn hiermee omgaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht en klachtenregeling

 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Els van Steijn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg op te lossen.
 4. Bent u niet tevreden over de diensten van Els van Steijn? Volg dan onze klachtenprocedure.

Artikel 13 Overige bepalingen

 1. Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient Klant dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Els van Steijn.
 2. Het bestuur van Els van Steijn is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt klant op de hoogte gebracht.
 3. Ten aanzien van bepaalde diensten hanteren wij aanvullende regels voorts wij met elkaar een overeenkomst sluiten zal Els van Steijn deze regels schriftelijk delen.